Sähkötieto ry

Sähkötieto ry on sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä suunnittelevien-, urakoivien-, tarkastavien-, kunnossapitävien- ja rakennuttavien piirien yhteinen tietojärjestö.

Vuonna 1976 perustetun Sähkötieto ry:n tarkoituksena on tuottaa yhteistä tietoa, joka edistää hyviä suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitotapoja sekä yhtenäistää osapuolten käytäntöjä sekä toimintatapoja sähköisten järjestelmien elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sähkötieto ry:n laaja-alainen yhteistyö ja julkaisutoiminta tähtäävät näiden tavoitteiden toteutumiseen sähköisen talotekniikan eri osa-alueilla.

Sähkötieto ry:n kehitystoimintaan osallistuvat aktiivisesti rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat, laitevalmistajat, viranomaiset, tarkastusorganisaatiot, alan oppilaitokset, julkaisujen käyttäjät ja monet muut sidosryhmät.

Sähkötieto ry:n jäsenyhteisöt


  • RAKLI ry
  • Sähkösuunnittelijat, NSS ry
  • Senaatti-kiinteistöt
  • Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto, SKOL ry
  • Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, STUL ry
  • Sähkötarkastusyhdistys ry (SÄTY)
  • Kunnossapitoyhdistys Promaint ry
  • Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)

Kukin jäsenyhteisö osallistuu edustajiensa välityksellä Sähkötieto ry:n julkaisutoimintaa koskevaan päätöksentekoon hallituksessa ja päätösten valmisteluun asiantuntijaryhmissä. Jäsenyhteisöjen piiristä laajemminkin saatava palaute, lausunnot ja kehitysehdotukset otetaan huomioon ST-julkaisuissa.

 


 

ST-hallitus

ST-julkaisutoiminnan tavoitteet ja painopisteet päätetään Sähkötieto ry:n hallituksessa, jossa Sähkötieto ry:n jäsenyhteisöt ovat tasapuolisesti edustettuina.

Hallituksen toiminta on varsin työvoittoista ja vastuullista. Sen päätehtävänä on määritellä kortiston pitkän kehityksen suuntaviivat sekä hyväksyä perustettavat työ- ja asiantuntijaryhmät sekä niiden jäsenet. Lisäksi hallitukselle kuuluu yhdistyksen taloudellisen tilanteen valvonta. Hallitus kokoontuu muutamia kertoja vuodessa.

 

ST-asiantuntijaryhmät

Julkaisutoiminnan kehityslinjausten ja painopistealueiden päätösesitykset valmistellaan asiantuntijaryhmissä. Viisi asiantuntijaryhmää ohjaa omien aihepiiriensä tavoitteiden ja rajausten määrittelytyötä. Asiantuntijoiden avulla ST-julkaisujen eri käyttäjäryhmien toivomukset voidaan jo julkaisujen suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon.

Työryhmään kutsutaan asiantuntijajäseniksi Sähkötieto ry:n taustajärjestöjen nimeämiä, alansa tuntevia henkilöitä. Työryhmät valmistelevat hallitukselle esitettävät asiat, kuten laadittavaksi aiotut ST-kortit ja muut ST-julkaisut. Ryhmät käsittelevät tarvittaessa myös korttiehdotuksista saapuneita lausuntoja ja järjestävät tarvittaessa kokouksen lausunnon antajien kuulemiseksi. Puheenjohtajansa ryhmät valitsevat itse.

 

ST-konsultit

Sähkötieto ry:n nimeämät ST-konsultit valvovat sähkötietokortiston yhtenäisyyttä ja korkeaa ammatillista tasoa, valmistelevat ST-julkaisujen sisältösuunnitelmat sekä arvioivat julkaisujen käyttökelpoisuutta laadinnan ja käytön eri vaiheissa.

 

ST-tilaajat ja käyttäjät

Sähkötietokortisto on jatkuvasti ylläpidettävä ja uudistuva tietopankki rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, laitevalmistajille ja -toimittajille, tarkastajille sekä oppilaitoksille. Julkaisujen käyttäjien suora palaute sekä lausuntokierroksilta saatava aihepiirikohtainen palaute otetaan huomioon ST-kortiston ja yksittäisten ST-julkaisujen kehitystyössä.

 

Viranomaiset ja sidosryhmät

Sähkötieto ry toimii yhteistyössä viranomaisten ja lukuisten sidosryhmien kanssa. Tyypillisiä yhteistyöviranomaisia ovat esimerkiksi Sisäasianministeriö, TUKES, Ympäristöministeriö, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Viestintävirasto ja TEKES.

Keskeisiä sidosryhmiä ovat jäsenyhteisöjen lisäksi sähköisen talotekniikan sekä kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt, sähköalan oppilaitokset, laitevalmistajat ja -toimittajat sekä lukuisat ammattihenkilöt. Yhteistyömuodot ratkaistaan tapauskohtaisesti. Johtavana periaatteena on, että sidosryhmille järjestetään mahdollisuus vaikuttaa ST-kortteihin esim. lausuntokierrosvaiheessa.


Kustantaja

ST-julkaisujen kustantaja, Sähköinfo Oy huolehtii siitä, että Sähkötieto ry:n valitsemia kehityslinjauksia, painopistealueita ja julkaisuperiaatteita noudatetaan ST-julkaisutoiminnassa. Kustantaja toimeenpanee ja valvoo julkaisuhankkeet, huolehtii julkaisujen toimitustyöstä, tuotannosta, markkinoinnista, jakelusta, varastoinnista, tilaajapalveluista ja laskutuksesta.

Sähköinfo Oy tilittää vuosittain julkaisujen myyntiin perustuvan korvauksen Sähkötieto ry:lle, joka käyttää näin saamansa tulot ST-aineiston sisällön kehittämiseen.

 

Ylös